Registrace nového uživatele

Jméno:
Společnost:
Kontaktní mail:
Kontaktní telefon:
web:
Stát:
Fakturační adresa:
IČO:
DIČ:
Vzkaz administrátorovi:
  
Login:
Heslo:
Heslo znovu:
Licenční podmínky LiteAdmin
Dohoda s koncovým uživatelem o používání softwaru. Tato dohoda o používání Softwaru (dále jen „Dohoda") uzavřená mezi p. Stanislavem Pechem, Z.Štěpánka 2819, Most 43401 (dále jen „Poskytovatel") a fyzickou nebo právnickou osobou, (dále jen „Nabyvatel licence") opravňuje k používání Softwaru definovaného v článku 1. této dohody.
Vytvořeno: 16.9.2009, Autor: Stanislav Pecho - Pecho-it.cz
Čl. I. Definice pojmů
Nabyvatel licence
Nabyvatel je fyzická nebo právnická osoba řádně zaregistrovaná v databázi uživatelů systému LiteAdmin, která je oprávněna užívat počítačový program pro vlastní potřebu v souladu s těmito licenčními podmínkami.
Software poskytovatele
Software v této dohodě znamená
(i) počítačový program LiteAdmin či jakýkoliv z programů, jejichž základem je LiteAdmin, včetně všech jeho součástí,
(ii) obsah disků, instalačních balíčků, zpráv elektronické pošty a jejich případných příloh, nebo jiných médií, ke kterým jsou přiloženy tyto Licenční podmínky,
(iii) se Softwarem související vysvětlující materiály a jakákoli dokumentace, jakýkoli popis Softwaru, jeho specifikaci, popis vlastností, popis ovládání, popis operačního prostředí, ve kterém se Software používá, návod na použití nebo instalaci software nebo jakýkoli popis správného používání softwaru (dále jen „Dokumentace"),
(iv) kopie Softwaru, opravy případných chyb Softwaru, dodatky k Softwaru, rozšíření Softwaru, modifikované verze Softwaru, nové verze Softwaru a všechny aktualizace součástí Softwaru, pokud jsou dodané, na které Vám poskytovatel uděluje Licenci. Poskytovatel dodává software výlučně ve formě počítačového spustitelného kódu.
Poskytnutý software
Software, jehož užívání bylo objednáno nabyvatelem Licence a jehož užívání nabyvatelem Licence posléze poskytovatel povolil v rozsahu podle zvoleného typu licence.
Čl. II. Užívání Software
2.1 Předmět licence
Nabyvateli licence je písemným potvrzením uděleno nevýlučné právo na užití poskytnutého software, a to pouze k vlastní činnosti nabyvatele Licence a
(a) v rozsahu určeném v Licenčním certifikátu,
(b) po dobu určenou v Licenčním certifikátu a
(c) za podmínek stanovených v aktuálně platných licenčních podmínkách. V případě licence poskytované pro potřeby poskytování služeb třetím osobám s využitím poskytnutého software (outsourcingu) lze využívat poskytnutý software jen pro poskytování služeb ve prospěch osoby uvedené databázi registrovaných uživatelů licencí.
2.2 Užívací práva
Poskytovatel prohlašuje, že je výhradně oprávněn poskytovat licenci k poskytnutému software. Obě smluvní strany tímto berou na vědomí, že nabyvateli licence není a nebude přiznáno vlastnictví poskytnutého software a nabyvatel Licence bude mít jen ta práva k poskytnutému software, která určují aktuální licenční podmínky LiteAdminu.
2.3 Platnost Licence
Do doby, než bude poskytovateli uhrazen v plné výši poplatek za poskytnutí licenčních práv (licenční poplatek) za nabyvatele licence, bude mít nabyvatel licence jen dočasné právo používaní poskytnutého software a poskytovatel si podle vlastního uvážení může vynutit dočasnost fungování poskytnutého software tím, že zavede vhodná technická opatření včetně aktivace zablokování přístupového kódu zabudovaného v poskytnutém software apod. Poskytovatel je rovněž oprávněn odejmout licenci v případě, že nebude z jakéhokoliv důvodu uhrazen licenční poplatek za užívání poskytnutého software na účet poskytovatele ve lhůtě splatnosti a v plné výši - v takovém případě je nabyvatel licence povinen odstranit veškerou dokumentaci k poskytnutému software, média s instalačními soubory, prokázat zničení záloh instalací nebo instalačních souborů poskytnutého software, neužívat jakkoliv poskytnutý software a umožnit zástupci poskytovatele kontrolu splnění těchto povinností.
2.4 Nepřevoditelnost Licence
Licence k užívání poskytnutého software se uděluje nabyvateli Licence výhradně pro jeho interní užití. Nabyvatel Licence nesmí postoupit práva a povinnosti z poskytnuté licence, půjčit, pronajmout, poskytnout podlicenci nebo jakkoliv převést poskytnutý software nebo jej použít jako jistinu, ručit jím za závazek nabyvatele licence nebo za závazky třetí strany.
2.5 Kopírování a úpravy Software
Software nesmíte kopírovat, šířit, oddělovat jeho části nebo vytvářet odvozené verze Softwaru, s následujícími výjimkami:
Můžete pro sebe vytvořit jednu kopii softwaru na médiu určeném k trvalému ukládání dat jako záložní kopie, za předpokladu, že vaše archivní záložní kopie se nebude instalovat nebo používat na jiném počítači. Vytvoření jakékoli další kopie softwaru je porušením této dohody.
Nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat nebo převádět práva k používání softwaru nebo kopie softwaru jinak, než je výslovně uvedeno v této dohodě.
Software nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout jiné osobě nebo software vzít do pronájmu od jiné osoby, nebo Software zapůjčit.
Nesmíte vytvářet díla odvozená na základě Softwaru.
Souhlasíte s tím, že budete používat software jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém software používáte, především v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.
Nesmíte používat Software získaný jako zkušební verze nebo Not-For-Resale (dále jen „NFR") v rozporu s dobrými mravy za účelem vyhnutí se zaplacení licenčního poplatku.
Software můžete pro interní účely libovolně upravovat pouze za podmínek, že nebude změněn účel provozu software.
2.6 Záruky
Poskytovatel poskytuje záruku po dobu 24 měsíců na funkčnost softwarového produktu, záruka se nevztahuje na služby hostingového poskytovatele.
Poskytovatel odpovídá za vady softwarového produktu jen tehdy, nebudou-li zaviněny odběratelem, zejména použitím nevhodných technickým prostředků nebo zásahem do programového vybavení. Vady programového vybavení, za které poskytovatel odpovídá, bezplatně odstraní do třiceti dnů od uplatnění a prověření reklamace. Reklamace musí mít písemnou formu a musí obsahovat přesný popis vadné funkce daného programu. Poskytovatel nenese záruku za vady programového vybavení vyplývající z jeho chybného použití. Poskytovatel neručí za technické zařízení na němž je programové vybavení provozováno a neodpovídá ani za škody a chyby vzniklé chybou tohoto zařízení. Poskytovatel neručí za škody způsobené počítačovými infiltracemi, různými rezidentními programy a za škody způsobené nesprávným vyhodnocením kalendářního data výpočetní technikou.
Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo vyřešení reklamace poskytnutím licence k novější verzi software poskytovatele s danou funkcionalitou. Po dobu poskytnuté záruky bude rovněž k dispozici podpora k dané verzi poskytnutého software.
Záruka se nevztahuje na nabyvatelem licence upravený zdrojový kód.
2.7 Závazky
Poskytnutý software smí provozovat a využívat ke své činnosti pouze nabyvatel Licence pod svým dohledem a kontrolou a na svoji odpovědnost. Nabyvatel licence nese výhradní odpovědnost
(a) za posouzení a vyhodnocení využitelnosti poskytnutého software ke své potřebě,
(b) za zajištění patřičného využití Poskytnutého software s ohledem na své personální zdroje a počítačové vybavení,
(c) za zajištění bezvadné provozuschopnosti všech počítačových programů a hardware ve spojení s poskytnutým software především z hlediska možných závad, které by mohly záporně ovlivnit funkčnost a chod Poskytnutého software,
(d) za zavedení odpovídající operativní kontroly a metodiky pracovních postupů v rámci organizace nabyvatele licence a
(e) za přípravu nebo zavedení krizových plánů za účelem náhradních a bezpečnostních opatření (včetně pravidelného a jejich významu adekvátního zálohování dat a redundance kritických systémů).

V případech licencí umožňujících poskytování služeb s využitím poskytnutého software třetím osobám či nasazení poskytnutého software u třetích osob nabyvatelem Licence (outsourcing služeb) může nabyvatel licence užít poskytnutý software i pro potřeby třetích osob v souladu s obsahem příslušné licence, avšak i v těchto případech nese nabyvatel licence plnou odpovědnost
(a) za posouzení a vyhodnocení využitelnosti poskytnutého software k předpokládané potřebě,
(b) za zajištění patřičného využití poskytnutého software s ohledem na dostupné personální zdroje a počítačové vybavení,
(c) za zajištění bezvadné provozuschopnosti všech počítačových programů a hardware ve spojení s poskytnutým software především z hlediska možných závad, které by mohly záporně ovlivnit funkčnost a chod poskytnutého software,
(d) za zavedení odpovídající operativní kontroly a metodiky pracovních postupů v rámci organizace, kde je poskytnutý software využíván, a (e) za přípravu nebo zavedení krizových plánů za účelem náhradních a bezpečnostních opatření (včetně pravidelného a jejich významu adekvátního zálohování dat a redundance kritických systémů).
2.8 Všeobecná ustanovení
Smluvní strany se zavazují uchovávat obchodní tajemství o údajích skutečnostech, které získaly při činnosti dle této dohody, ve vztahu ke třetím osobám. Práva a povinnosti vyplývající z dohody přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran. V případě, že jakékoliv ustanovení této dohody je neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení této dohody. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní stanovených. Tato dohoda představuje jedinou a úplnou dohodu vztahující se k softwaru, a plně nahrazuje jakákoliv předcházející vyhlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace týkající se softwaru a nabyvatele licence.
Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem seznámen/a a plně souhlasím s licenčními podmínkami LiteAdminu.